Category Archives: Słownik sytuacji kryzysowych

Kataster wysypisk

Kataster wysypisk

Usystematyzowanej informacji o przeszłych błotach i zlewniach błota. Informacje na temat basenów błotnych zawierają dane dotyczące lokalizacji i morfometrii - bezwzględną wysokość ujścia i źródło cieku wodnego, jego długość i średni nachylenie, obszar zlewni. Informacje o dawnych wsiach zawierają dane o datach pochodzenia. Czytaj Więcej »

Kataster w ekologii

Kataster w ekologii

Usystematyzowanego zestawu danych, w tym jakościowej i ilościowej inwentaryzacji obiektów lub zjawisk, w niektórych przypadkach z ich cechami ekonomicznymi, demograficznymi, sanitarnymi i fizyczno-geograficznymi. Zawiera ich klasyfikację, dane o negatywnych czynnikach środowiska, warunki adaptacji człowieka, sezonową dynamikę czynników naturalnych, stopień studiów z zastosowaniem materiałów kartograficznych i statystycznych. Czytaj Więcej »

Kamuflaż

Kamuflaż

Metoda maskowania obiektów, w których plamy, paski w różnych kolorach i rozmiarach są umieszczane na zamaskowanym obiekcie, co utrudnia ich rozpoznanie przez wizualno-optyczne i fotograficzne środki rozpoznawcze. EdwART. Słowniczek warunków Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych, 2010 Czytaj Więcej »

Nadzór kwarantanny

Nadzór kwarantanny

Kwarantanna mierzy system środków zapobiegawczych i przeciwepidemicznych, przewidujący zapobieganie importowi zakażeń kwarantannowych z zagranicy i ich eliminację w przypadku ich wystąpienia na terytorium kraju. EdwART. Słowniczek warunków Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych, 2010 Czytaj Więcej »

Kamieniew

Kamieniew

Sergey (1881/36), wybitny polityk i dowódca wojskowy, dowódca, dowódca 1. p. (1935). Służba wojskowa rozpoczął w armii rosyjskiej, Armia Czerwona w 1918 roku ukończył z Korpusu Kadetów, Alexander szkoły, Akademii Sztabu Generalnego (1907). Uczestnik 1. wojny światowej: dowódca pułku, szef sztabu korpusu. Czytaj Więcej »

Kwarantanna roślin

Kwarantanna roślin

System środków państwowych, mających na celu ochronę zasobów roślinnych kraju importu i inwazji innych stanach kwarantanny i innych niebezpiecznych patogenów i szkodników, chwastów, aw przypadku obiektów kwarantannowych - o lokalizowaniu i eliminacja ich ognisk. EdwART. Słowniczek warunków Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych, 2010 Czytaj Więcej »

Obiekt kwarantanny

Obiekt kwarantanny

Szkodnik, patogen choroba roślin lub chwastów, która jest nieobecna lub ograniczona na terytorium obiektu, ale może zostać wprowadzona lub może przenikać niezależnie od zewnątrz i powodować znaczne uszkodzenia roślin i produktów roślinnych. EdwART. Słowniczek warunków Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych, 2010 Czytaj Więcej »

Kras

Kras

Zjawisko geologicznych (proces) , związane ze zwiększoną rozpuszczalnością skał (głównie węglanowych, siarczanowych, halogenowych) w warunkach aktywnej cyrkulacji wód podziemnych, wyrażonych procesami chemicznej i mechanicznej transformacji skał z formowaniem podziemnych wnęk, lejki powierzchniowe, spadki, osiadanie (odkształcenia krasowe). Czytaj Więcej »

Mapa epizootyczna

Mapa epizootyczna

Model wizerunkowy terytorium, odzwierciedlający dynamikę nosozależnych chorób zakaźnych oraz wpływ różnych warunków społeczno-ekonomicznych i weterynaryjno-sanitarnych na intensywność procesu epizootycznego w uogólnionej formie sformalizowanej. EdwART. Słowniczek warunków Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych, 2010 Czytaj Więcej »

Katastrofa lotnicza

Katastrofa lotnicza

Wypadku lotniczego na pokładzie samolotu, podczas lotu lub w trakcie ewakuacji, które doprowadziły do ​​utraty lub utraty ludzi, obrażeń rannych, zniszczenia lub uszkodzenia statku i kosztowności na nim przewożonych. EdwART. Słowniczek warunków Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych, 2010 Czytaj Więcej »

Wypadek

Wypadek

Poważny wypadek doprowadziły do ​​utraty życia, uszkodzenia zdrowia ludzkiego lub zniszczeniem lub zniszczenia urządzeń, środków trwałych na dużą skalę, a także prowadzić do poważnych szkód dla środowiska Istnieje K dla obiektu, na którym to nastąpiło, ze względów natury lub wpływu na środowisko. EdwART. Czytaj Więcej »

Karta cargo awaryjne

Karta cargo awaryjne

Złożony dokument informacje organizacyjne i metodologiczne zawierające: informacje o niebezpiecznych właściwościach towarów; Wymagania dotyczące bezpiecznego przewozu ładunków (grupy towarowe, jednorodnych kryteriów bezpieczeństwa) i środki, aby wyeliminować wypadki podczas transportu (ogólne Organizacja, ochrony przeciwpożarowej i innych. Czytaj Więcej »

Katastrofa biologiczna

Katastrofa biologiczna

Katastrofa związana z rozprzestrzenianiem się niebezpiecznych biologicznych (bakteriologicznych) czynników (substancji, środków itp.) w ilościach, które pociągały za sobą ofiary śmiertelne, szkody dla zdrowia ludzkiego, zniszczenia lub zniszczenia przedmiotów i innych materialnych aktywów w znaczących ilościach ah, ale także poważne szkody wyrządzone w środowisku naturalnym. Czytaj Więcej »

Katastrofa przemysłowa

Katastrofa przemysłowa

Poważna awaria przemysłowa, skutkująca wypadkami ludzkimi, szkodami dla zdrowia ludzkiego lub zniszczeniem i zniszczeniem przedmiotów, wartościami materialnymi w znaczących ilościach, a także spowodowała poważne szkody w środowisku. EdwART. Słowniczek warunków Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych, 2010 Czytaj Więcej »