Zdolność Obrony Państwa

Zdolność Obronności Państwa to ... Jaka jest zdolność obronna państwa?
poziomu gotowości gospodarki, populacji wojskowej organizacji państwa do odparcia zewnętrznej agresji, ochrony integralności terytorialnej i niezależności państwa. Zależy to od: charakteru i skali rzeczywistych i potencjalnych zagrożeń militarnych, w tym kraju we współpracy międzynarodowej dla celów bezpieczeństwa zbiorowego i wspólnej obrony; potencjał wojskowy, możliwości materialne i duchowe kraju, jego gospodarka, rozwój naukowy i technologiczny oraz dostępność zasobów ludzkich; społeczna i międzyetniczna jedność społeczeństwa oraz moralne i psychologiczne przygotowanie ludności do obrony ojczyzny; Zdolność przywódców politycznych i wojskowych do efektywnego wykorzystania dostępnych możliwości. Podstawą lotnictwa wojskowego jest potencjał bojowy Sił Zbrojnych i innych agencji bezpieczeństwa, ich zdolność do zapobiegania zbrojnemu atakowi na kraj, a w przypadku agresji - odpychanie go i zadawanie klęski agresorowi. To z kolei zależy od ilości i jakości wojsk (sił), poziomu ich przygotowania zawodowego i gotowości bojowej.

EdwART. Słowniczek warunków Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, 2010