Konwencja wiedeńska o ochronie warstwy ozonowej

Konwencja wiedeńska o ochronie warstwy ozonowej jest ... Czym jest Konwencja wiedeńska o ochronie warstwy ozonowej?
międzynarodowy traktat, który ustanawia wzajemne zobowiązania państw w zakresie ochrony i ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska przed niekorzystnymi skutkami związanymi ze zmianami w warstwie ozonowej. Przyjęty w 1985 r. W Wiedniu (Austria). Uczestnikami konferencji są 120 państw i EWG. Głównym celem uczestników jest współpraca w badaniu substancji i procesów, które wpływają na zmiany w warstwie ozonowej; tworzenie alternatywnych substancji i technologii; monitorowanie stanu warstwy ozonowej; współpraca w opracowywaniu i stosowaniu środków kontrolujących działania prowadzące do niepożądanych skutków w warstwie ozonowej; wymiana informacji naukowych, technicznych, społeczno-gospodarczych, handlowych i prawnych; współpraca w zakresie rozwoju i transferu technologii i wiedzy naukowej. Dzięki przyjęciu Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, a także poprawek z Londynu i Kopenhagi, tempo zanieczyszczenia atmosfery niektórymi substancjami niszczącymi warstwę ozonową zaczęło zwalniać.

EdwART. Słowniczek warunków Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, 2010