Teoria bezpieczeństwa i ryzyka

Teoria bezpieczeństwa i ryzyka to ... Co to jest teoria bezpieczeństwa i ryzyka?
zbiór wiedzy naukowej, wzorców , metody i zasady badań, terminy i definicje w zakresie ryzyka i bezpieczeństwa, umożliwiające analizę ilościową i jakościową, identyfikację i wyznaczenie wskaźników i kryteriów ochrony przed wypadkami i katastrofami. Podstawą naukową interdyscyplinarnej teorii bezpieczeństwa (asfaltu) są odpowiednie sekcje nauk przyrodniczych, technicznych i społecznych: modele matematyczne; fizyka, chemia i mechanika katastrof; ekonomia i prawo. Na tej podstawie tworzone są scenariusze powstawania i rozwoju sytuacji awaryjnych i katastroficznych w złożonych systemach technicznych, w środowisku iw społeczeństwie ludzkim oraz określane są warunki budowy systemów ochrony przed wypadkami i katastrofami. Podstawą naukową teorii ryzyka są probabilistyczne, logiczno-probabilistyczne i deterministyczne metody analizy możliwości (prawdopodobieństwa) wystąpienia sytuacji awaryjnych i statystycznych parametrów uszkodzeń.

EdwART. Słowniczek warunków Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, 2010